Sporta kluba “Amazones” loka šaušanas ziemas bāzes lietošanas noteikumi

 • Pēc šaušanas jānovāc savus mērķus.
 • Ja šautuvē atrodas daudz šāvēju, jāizvietojas pa diviem šāvējiem uz katra vairoga, netraucējot vienam otru.
 • Ejot prom pēdējam, jāpārliecinās, ka ir izslēgts šautuves apgaismojums, ģērbtuvju apgaismojums, krāsns ventilators, sildītāji un citas elektriskas ierīces.
 • Jātaupa elektrību – ja šautuvē atrodas maz šāvēju, daļēji jāizslēdz apgaismojumu un/vai jāšauj vienā šautuves pusē; šautuves ģērbtuvēs jāizslēdz apgaismojums utml.
 • Jāattaisa/jāaiztaisa krāsns gaisa padevi.
 • Aizliegts uz krāsns jebko žāvēt vai pret to atbalstīt viegli uzliesmojošus priekšmetus.
 • Aizliegts atstāt apģērbu un apavus šautuves ģērbtuvēs ilgāk par 2-ām nedēļām
 • Apģērbs un apavi, kas ilgstoši mētājas bez nosakāma īpašnieka, tiek sadedzināti vai izmesti atkritumos.
 • Aizliegts atstāt Šautuvē inventāru, kas nav marķēts ar informāciju par īpašnieku
 • Inventārs, kas ir atstāts šautuvē nemarķēts ar īpašnieka informāciju, kļūst par kluba koplietošanas inventāru vai tiek izmests atkritumos.
 • Pēc lietošanas jānotīra un jānoliek vietā kluba instrumentus.
 • Kluba lokus pēc lietošanas jānoliek vietā un tiem jānoņem stiegras.
 • Aizliegts mēslot.
 • Redzot nomestus atkritumus, tos ir jāsavāc.
 • Pilnas atkritumu urnas jāiztīra un tikai tad jālieto.
 • Jānoliek vietā fizisko treniņu ekipējums un aiz sevis jāatstāj sakārtotu fizisko treniņu vietu.
 • Jānomazgā un jānoliek vietā traukus.
 • Jābeidz šaušanu 15 minūtes pirms šautuves darba laika beigām, lai neaizkavētu šautuves laicīgu slēgšanu.
 • Ejot prom pēdējam, jāinformē šautuves atbildīgo personu, ka šautuvē vairs neviens neatrodas
 • Atvedot līdzi jaunus šāvējus, par to ir jāinformē šautuves atbildīgo personu un jāiepazīstina ar loka šaušanas drošības noteikumiem, loka šāvēja pienākumiem un šautuves lietošanas noteikumiem.
 • Jāaizslēdz noliktavu un atslēgu jānoliek vietā.
 • Atļauts šaut tikai pa loka šaušanai paredzētiem vairogiem.
 • Aizliegts šautuvē izmantot jebkādus citus ieročus, kas nav loki vai tiem radniecīgi.
 • Šautuvē atļauts nodarboties tikai ar loka šaušanu un ar to saistītajiem fiziskajiem vingrinājumiem.
 • Aizliegts šautuves skapīšos un citās telpās glabāt ēdienu, kura derīguma beigu termiņš ir mazāks par vienu mēnesi.
 • Šaut atļauts tikai no vienas šaušanas līnijas, pielāgojoties lielākajam šāvēju skaitam – piemēram, ja trīs šāvēji šauj no 18 metru līnijas, bet viens grib šaut no 30 metru līnijas, tad visiem jāšauj no 18 metru līnijas.
 • Maksimāli pieļaujamā šaušanas distance ir 50m.
 • Bez ierunām jāpakļaujas šautuves atbildīgās personas prasībām.
 • Par jebkura šo noteikumu punkta vairākkārtēju neievērošanu viena mēneša laikā kluba biedra maksa par nākošo mēnesi tiek palielināta par 7.11 €
 • Ja viena gada laikā trīs reizes ir piemērota kluba biedra maksas palielināšana, tiek izskatīta kluba biedra izslēgšana no kluba

Loka šaušanas drošības noteikumi un loka šāvēja pienākumi

 • loka šāvējam ir jāpārzina, jāizprot un jāspēj pilnībā izpildīt visus loka šaušanas drošības noteikumus, loka šāvēja pienākumus un šautuves lietošanas noteikumus.
 • loka šāvējam ir aizliegts nodarboties ar loka šaušanu, atrodoties alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmē.
 • loka šāvējam jābūt pārliecinātam, ka viņa pašreizējais veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai šautu ar loku
 • loka šāvējam ir jābūt pārliecinātam, ka viņa izšauta bulta trāpīs (arī rikošetējot) tikai vairogā vai drošības zonā ap vairogu un šaušanas norobežotā zona pilnībā nodrošina šāvēju un skatītāju drošību.
 • loka šāvējam ir atļauts šaut tikai tad, ja šaušanas laukums ir labi pārredzams
 • loka šāvējam vienlaicīgi ir atļauts šaut tikai no vienas šaušanas līnijas.
 • loka šāvējam ir aizliegts lietot bojātu šaušanas inventāru
 • loka šāvējam ir pienākums nepārtraukti sekot līdzi šaušanas inventāra tehniskajam stāvoklim un pirms katra šāviena pārliecināties vai tam nav radušies bojājumi.
 • loka šāvējam nekavējoties ir jāziņo par jebkuru apstākli, kas varētu apdraudēt drošību.
 • loka šāvējam ir aizliegts sarunāties vai grozīties ar atvilktu loku, kurā ir ievietota bulta.
 • loka šāvējam ir aizliegts saukt vai aiztikt šāvēju, kurš ir atvilcis loku.
 • loka šāvējam ir aizliegts atstāt loka šaušanas inventāru bez pieskatīšanas un nodot to citām personām, kuras nav juridiski saistītas un iepazīstinātas ar loka šaušanas drošības noteikumiem, loka šāvēja pienākumiem un šautuves noteikumiem.
 • loka šāvējam atvilkt loku ar lokā ievietotu bultu ir atļauts tikai un vienīgi vairoga virzienā un tikai atrodoties uz šaušanas līnijas.
 • pirms izšaut bultu, loka šāvējam ir būt pārliecinātam, ka bulta lokā ir ievietota pareizi un ir atbilstoša garuma.
 • pirms atvilkt loku ar bultu, loka šāvējam ir jābūt pārliecinātam, ka pie vairoga, aiz vairoga un vairoga drošības zonā neatrodas cilvēki, dzīvnieki, transporta līdzekļi u.c. šķēršļi.
 • loka šāvējam doties pie vairoga ir atļauts tikai tad, kad visi pārējie šāvēji ir izšāvuši.
 • loka šāvējam ir aizliegts doties pie vairoga skriešus.
 • loka šāvējam izvilkt bultas no vairoga ir atļauts to darot secīgi pēc pārējiem šāvējiem, netraumējot sevi un apkārtējos.
 • pirms izvilkt bultas no vairoga, loka šāvējam ir jāpārliecinās, ka viņam aiz muguras neviens nestāv.
 • loka šāvējam ir jāievēro vispārpieņemtas pieklājības normas un ar savu uzvedību ir aizliegts traucēt pārējos šāvējus.
 • ja ir noticis nelaimes gadījums, loka šāvējam ir pienākums nekavējoties izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un sniegt pirmo palīdzību, ja viņš ir pārliecināts, ka to ir spējīgs pareizi izdarīt.