SK Amazones noteikumi

SK Amazones maksājumu noteikumi

Saskaņā ar 2024.gada 16.marta kluba biedru kopsapulces lēmumu (protokols Nr.1) tika noteikti šādi apmaksas noteikumi:

  1. 1. nodarbība bezmaksas
  2. Aktīviem Kluba biedriem biedra naudas maksa ir 60.00 € mēnesī.
  3. Kluba biedra bērni (līdz 20 g.v.) ir atbrīvoti no biedra naudas maksas
  4. Otrais (un katrs nākamais pieaugušais) vienas mājsaimniecības Kluba biedrs maksā 30.00 € mēnesī.
  5. Neaktīviem Kluba biedriem biedra naudas maksa ir 60.00 € gadā, plus 10.00 € par katru nodarbību, ja nepieciešama.

Citu klubu pārstāvjiem, ja vēlas izmantot Amazones sporta bāzes, jāmaksā 10 € par treniņu, saskaņojot laiku ar kluba vadītāju.

 

Sporta kluba AMAZONES loka šaušanas sporta bāzes lietošanas noteikumi

*Pēc nodarbības jānoņem savus mērķus.

*Ja šautuvē atrodas daudz šāvēju, jāizvietojas pa diviem, trim šāvējiem uz katra vairoga, netraucējot vienam otru. Ja tas nav iespējams – šaušanu organizē vairākās šaušanas maiņās.

*Atstājot sporta bāzi pēdējam, jāpārliecinās, ka ir izslēgtas visas elektroierīces (uz Pļavas aizgriezts gāzes balons) un noslēgtas visas durvis.

*Aizliegts atstāt apģērbu un apavus, bez lietošanas, ilgāk par 2 nedēļām.

*Apģērbu un apavus, kas ilgstoši atrodas sporta bāzē un netiek lietoti – utilizējam.

*Aizliegts atstāt sporta bāzē inventāru, kas nav marķēts ar informāciju par tā īpašnieku

*Inventārs, kas ir atstāts šautuvē nemarķēts ar informāciju par īpašnieku, kļūst par kluba koplietošanas inventāru vai tiek utilizēts.

*Pēc lietošanas jānotīra un jānoliek vietā kluba kopējais inventārs un instrumenti.

*Šaujamlokus (izņemot kompaktlokus) glabā noteiktā vietā atstiegrotus.

*Ievērojam ugunsdrošības, personīgās higiēnas vispārējās kārtības noteikumus.

*Redzot nomestus atkritumus, tos ir jāsavāc.

*Pilnas atkritumu urnas jāiztīra un tikai tad jālieto.

*Jānoliek vietā fizisko treniņu ekipējums un aiz sevis jāatstāj sakārtotu fizisko treniņu vietu.

*Jānomazgā un jānoliek vietā lietotos traukus.

*Jābeidz nodarbību 15 minūtes pirms sporta bāzes darba laika beigām, lai neaizkavētu sporta bāzes laicīgu slēgšanu.

*Ejot prom pēdējam, jāinfomē šautuves atbildīgo personu, ka sporta bāzē vairs neviens neatrodas.

*Atvedot līdzi jaunus šāvējus, par to ir jāinformē sporta bāzes atbildīgo personu un jāiepazīstina ar loka šaušanas drošības noteikumiem, loka šāvēja pienākumiem un šautuves lietošanas noteikumiem.

*Atļauts šaut tikai pa loka šaušanai paredzētajai vairogiem.

*Aizliegts sporta bāzes šautuvē izmantot jebkādus citus ieročus, kas nav loki vai tiem radniecīgi.

*Sporta bāzē atļauts nodarboties tikai ar loka šaušanu un ar to saistītajiem fiziskajiem vingrinājumiem.

*Aizliegts sporta bāzē glabāt pārtikas produktus, kura derīguma beigu termiņš ir beidzies vai tuvojas beigām.

*Šaut atļauts tikai no vienas šaušanas līnijas, ar savstarpēji saskaņotu bultu skaitu, lai viens otru lieki nekavētu.

*Maksimāli pieļaujamā šaušanas distance ir 90m brīvdabā, 25m telpās.

*Bez ierunām jāpakļaujas sporta bāzes atbildīgās personas prasībām par kārtību, tīrību un drošību.

*Par šo noteikumu neievērošanu paredzētas sankcijas līdz pat izslēgšanai no kluba biedriem.

 

Loka šaušanas drošības noteikumi un loka šāvēja pienākumi

* loka šāvējam ir jāpārzin, jāizprot un jāspēj pilnībā izpildīt visus loka šaušanas drošības noteikumus, loka šāvēja pienākumus un šautuves lietošanas noteikumus.

* loka šāvējam ir aizliegts nodarboties ar loka šaušanu, atrodoties alkohola un citu apreibinošu vielu ietekmē.

* loka šāvējam jābūt pārliecinātam, ka viņa pašreizējais veselības stāvoklis ir atbilstošs, lai šautu ar loku

* loka šāvējam ir jābūt pārliecinātam, ka viņa izšauta bulta trāpīs (arī rikošetējot) tikai vairogā vai drošības zonā ap vairogu un vai šaušanas norobežotā zona pilnībā nodrošina šāvēju un skatītāju drošību.

* loka šāvējam ir atļauts šaut tikai tad, ja šaušanas laukums ir labi pārredzams.

* loka šāvējam vienlaicīgi ir atļauts šaut tikai no vienas šaušanas līnijas un tā, lai apzināti nekrustotos bultu trajektorijas.

* loka šāvējam ir aizliegts lietot bojātu šaušanas inventāru.

* loka šāvējam ir pienākums nepārtraukti sekot līdzi šaušanas inventāra tehniskajam stāvoklim un pirms katra šāviena pārliecināties vai tam nav radušies bojājumi.

* loka šāvējam nekavējoties ir jāziņo par jebkuru apstākli, kas varētu apdraudēt drošību.

* loka šāvējam ir aizliegts sarunāties vai grozīties ar atvilktu loku, kurā ir ievietota bulta.

* loka šāvējam ir aizliegts saukt vai aiztikt šāvēju, kurš ir atvilcis loku.

* loka šāvējam ir aizliegts atstāt loka šaušanas inventāru bez pieskatīšanas un nodot to citām personām, kuras nav juridiski saistītas un iepazīstinātas ar loka šaušanas drošības noteikumiem, loka šāvēja pienākumiem un šautuves noteikumiem.

* loka šāvējam atvilkt loku ar lokā ievietotu bultu ir atļauts tikai un vienīgi vairoga virzienā un tikai atrodoties uz šaušanas līnijas.

* pirms izšaut bultu, loka šāvējam ir būt pārliecinātam, ka bulta lokā ir ievietota pareizi un ir atbilstoša garuma.

* pirms atvilkt loku ar bultu, loka šāvējam ir jābūt pārliecinātam, ka pie vairoga, aiz vairoga un vairoga drošības zonā neatrodas cilvēki, dzīvnieki, trasporta līdzekļi u.c. šķēršļi.

* loka šāvējam doties pie vairoga ir atļauts tikai tad, kad visi pārējie šāvēji ir izšāvuši.

* loka šāvējam ir aizliegts doties pie vairoga skriešus.

* loka šāvējam izvilkt bultas no vairoga ir atļauts to darot secīgi pēc pārējiem šāvējiem, netraumējot sevi un apkārtējos.

* pirms izvilkt bultas no vairoga, loka šāvējam ir jāpārliecinās, ka viņam aiz muguras neviens nestāv.

* loka šāvējam ir jāievēro vispārpieņemtas pieklājības normas un ar savu uzvedību ir aizliegts traucēt pārējos šāvējus.

* ja ir noticis nelaimes gadījums, loka šāvējam ir pienākums nekavējoties izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību un sniegt pirmo palīdzību, ja viņš ir pārliecināts, ka to ir spējīgs pareizi izdarīt.